Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Privatumo ir slapukų politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau - Principai) pateikiama informacija, kaip „Noviti Finance“ tvarko asmens duomenis. Šie Principai apibrėžia, kaip tvarkomi asmens duomenys asmenims lankantis „Noviti Finance“ svetainėje bei naudojantis paslaugomis.

1. Sąvokos

Klientas - tai fizinis asmuo, kuris ketina pradėti naudotis, naudojasi, naudojosi arba yra kaip nors kitaip susijęs su „Noviti Finance“ teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys - tai informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu.

Tvarkymas - tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Profiliavimas - bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami, siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusias savybes, pavyzdžiui, analizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, finansine būkle, interesais, patikimumu, elgsena, buvimo vieta arba judėjimu.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šiuose Principuose pateikiamos bendros nuostatos, kaip „Noviti Finance“, vadovaudamasi patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat interneto svetainėje: https://noviti.lt/

2.2. „Noviti Finance“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio ne teisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

3. Duomenų kategorijos, kurios tvarkomos

3.1. Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Kliento, iš Kliento veiklos jam kreipiantis dėl paslaugų suteikimo ar naudojantis paslaugomis, lankantis interneto svetainėje, iš asmenų susijusių su sandoriais sudaromais su Klientu bei išorinių šaltinių, tokių kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų, duomenų bazių, valstybės įstaigų, teisėsaugos institucijų, pareigūnų bei kitų trečiųjų šalių, t.y. mūsų partnerių, kurie mums teikia su Klientais susijusią informaciją, vykdo rinkos tyrimus bei teikia kitas paslaugas. Asmens duomenys gaunami paštu, elektroniniu paštu, telefonu, internetu ar asmeniškai.

3.2. Pagrindinės Asmens duomenų, kuriuos renka „Noviti Finance“ kategorijos renkamos paslaugų teikimo tikslu yra:

a. Asmens tapatybės (identifikavimo) duomenys, kaip - vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys.

b. Kontaktinė informacija - informacija padedanti susisiekti, adresas (deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta), telefono numeris, el. pašto adresas, bendravimo kalba.

c. Duomenys apie šeimą - informacija apie Kliento šeimą, paveldėtojus, kitus susijusius asmenis, juridinius faktus.

d. Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis, kaip - duomenys, kuriuos pateikia Klientas arba kurie gaunami iš viešų registrų ar trečiosios šalies sandorio vykdymo atitinkamo juridinio asmens vardu tikslais.

e. Duomenys, susiję su profesija, kaip - duomenys apie profesinę veiklą, kitą vykdomą veiklą, darbo vietą, pareigas.

f. Finansiniai duomenys, kaip - duomenys apie sąskaitas, nuosavybės teise valdomą turtą, sandorius, paskolas, pajamas, įsipareigojimus, Kliento finansinę patirtį ir tikslus, kurie gaunami tuo metu, kai Klientas pasirenka ir jam yra teikiamos paslaugos, susijusios su įsiskolinimo valdymo rizika, apie kurią reikia žinoti.

g. Duomenys, susiję su Kliento patikimumu ir veiklos vertinimu, kaip - duomenys apie finansines operacijas, žalą, padarytą „Noviti Finance“ ar bet kuriai trečiajai šaliai, duomenys, kurie reikalingi klientų ir „Noviti Finance“ teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo tikslais bei yra reikalingi užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą.

h. Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus, kaip - duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus, duomenys apie pajamas, finansinius įsipareigojimus, turimą nuosavybę, ir nepadengtus įsiskolinimus.

i. Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, kaip - Kliento sutikimai, duomenys, surinkti bendraujant su „Noviti Finance“ susitikimų metu, telefonu, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiais kaip socialiniai tinklai; duomenys, susiję su Kliento lankymusi „Noviti Finance“ interneto svetainėse arba naudojantis kitais komunikacijos kanalais.

j. Duomenys, susiję su paslaugų teikimu, kaip - duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktas paraiškas, prašymus ir skundus, taikomas palūkanomis ir paslaugų ir kitus mokesčius.

k. Duomenys apie pasitenkinimą paslaugomis, kaip - duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, Klientui teikiamas paslaugas, asmeninius nustatymus, Kliento atsiliepimus apie paslaugas.

l. Duomenys apie su Klientu susijusius asmenis: juridinių asmenų vadovus, akcininkus, valdybos ar kitų valdymo organų narius, tikruosius naudos gavėjus, laiduotojus, pagal pavedimą, įgaliojimą ar prokūrą veikiančius asmenis.

m. Duomenys gauti internete, kaip - duomenys gauti naudojant slapukus, susiję su „Noviti Finance“ interneto svetainės lankytojais t. y., informacija apie lankytojo geografinę buvimo vietą, naudojamus prietaisus, IP adresą, naudojamą naršyklę, operacinę sistemą, interneto svetainę iš kurios lankytojas buvo nukreiptas, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, naudojimosi laikotarpius, dažnumą.

n. Ypatingai kategorijai priskirti duomenys kaip - informacija apie sveikatos būklę, etninę kilmę, religinius ar politinius įsitikinimus, kai šią informaciją pateikia pats asmuo kreipdamasis į „Noviti Finance“ siekdamas padėti išspręsti kilusį ginčą ar įprastai naudodamasis paslaugomis (pvz. nurodant mokėjimo pavedimo paskirtyje).

4. Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia „Noviti Finance“ tvarkydama asmens duomenis:

4.1. Komunikacijos su Klientais palaikymas ir galimybių naudotis „Noviti Finance“ paslaugomis sudarymas ir administravimas. Sutarties su Klientu sudarymas ir vykdymas, duomenų apie Klientą atnaujinimas, siekiant užtikrinti jų teisingumą, naudojantis išoriniais ir vidaus registrais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant teisinę pareigą. Duomenys gaunami slapukų ir panašių technologijų pagalba tvarkomis siekiant suprasti lankytojų naudojimąsi svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei svetainės funkcionalumą.

4.2. Kredito ir rizikos vertinimas.

Siekiant nustatyti, kokias paslaugas bei kokiomis sąlygomis galima pasiūlyti Klientui, teikiant kreditus ir kitas finansines paslaugas vykdyti teisės aktuose numatytas pareigas, susijusias su mokumo ir įsipareigojimų vykdymo rizikos vertinimu, valdyti Kliento įsiskolinimą, atlikti vidaus apskaičiavimus ir analizes, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, ar siekiant „Noviti Finance“ teisėto intereso užtikrinti patikimą rizikos valdymą.

4.3. Kliento ir (arba) „Noviti Finance“ interesų apsauga.

Siekiant apsaugoti Kliento ir (arba) „Noviti Finance“ interesus, vykdyti „Noviti Finance“ teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą, pateikti komercinio sandorio ar kitokios verslo komunikacijos įrodymus (pokalbių įrašymas), kai tai būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, siekiant „Noviti Finance“ teisėto intereso vykdyti bet kokio netinkamo ar neteisėto naudojimosi „Noviti Finance“ paslaugomis ar jų pažeidimo prevenciją, apribojimą ir tyrimą, darbuotojų mokymus ir paslaugų kokybės užtikrinimą.

4.4. Tiesioginė rinkodara, pranešimų, naujienlaiškių siuntimas.

Tvarkome Kliento pateiktą informaciją jam išreiškus pageidavimą (esant Kliento sutikimui) gauti „Noviti Finance“ rinkodaros pranešimus el. paštu ir (arba) SMS, o taip pat susisiekiant telefonu tam, kad informuotume apie naujienas. Jeigu Klientui jau buvo teikiamos paslaugos „Noviti Finance“ svetainėje ir jis tam neprieštaravo, Klientai informuojami apie kitus „Noviti Finance“ produktus, kurie galėtų būti aktualūs Klientui.

Klientas gali atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu, nenurodydamas jokių tokio atsisakymo priežasčių šiais būdais: paspaudžiant atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame rinkodaros pranešime arba pateikiant laisvos formos rašytinį pranešimą Klientui patogiais svetainėje nurodytais „Noviti Finance“ kontaktais.

Gavus Kliento atsisakymą gauti rinkodaros pranešimus „Noviti Finance“ įsipareigoja užtikrinti, jog po Kliento sisteminių duomenų atnaujinimo, Klientui nebebūtų teikiami sekantys galimi rinkodaros pranešimai. (Rinkodaros pranešimų atsisakymas nesustabdo pranešimų, tiesiogiai susijusių su Klientui teikiamomis paslaugomis teikimu).

4.5. Piktnaudžiavimo paslaugomis prevencijos vykdymas ir tinkamo paslaugų teikimo užtikrinimas.

Siekiant suteikti galimybę naudotis elektroniniais kanalais ir užtikrinti jų naudojimosi bei veikimo kontrolę, užkirsti kelią neteisėtai prieigai ir neteisėtam jų naudojimui informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant „Noviti Finance“ teisėtų interesų, susijusių su galimybės naudotis „Noviti Finance“ paslaugomis sudarymu, naudojimosi jomis ir jų veikimo kontrole.

Siekiant tobulinti technines priemones informacinių technologijų infrastruktūrą, užtikrinti teikiamos paslaugos pritaikymą, kurti naujas „Noviti Finance“ paslaugas, testuojant ir tobulinant technines priemones bei IT infrastruktūrą, siekiant „Noviti Finance“ intereso, susijusio su techninių priemonių ir IT infrastruktūros tobulinimu.

4.6. Teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas.

Teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant „Noviti Finance“ teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu.

5. Automatizuotų sprendimų priėmimas

5.1. „Noviti Finance“ gali taikyti Profiliavimo ir automatinių sprendimų priėmimo veiklą pradėjus bendradarbiauti su Klientu arba norint suteikti jam paslaugas, kaip esamam Klientui. Naudojantis automatinio sprendimo priėmimo sistemomis, gali būti atliekamas Profiliavimas, siekiant įvertinti ir numatyti Kliento finansinę padėtį, prioritetus, interesus, patikimumą, elgseną.

Profiliavimas naudojamas analizei, susijusiai su Kliento mokumu, ir tiesioginės rinkodaros tikslais tam, kad pavyzdžiui teikti aktualius pasiūlymus išanalizavus turimus duomenis apie Kliento naudojimąsi teikiamų paslaugų rezultatais. Automatinių sprendimų priėmimo sistemos taip pat naudojamos siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, įvertinti skolinimosi istoriją toks vykdomas profiliavimas grindžiamas „Noviti Finance“ teisėtais interesais, teisinės pareigos vykdymu, sutarties vykdymu arba Kliento sutikimu.

5.2. „Noviti Finance“ gali rinkti statistinius duomenis apie Klientą, tokius kaip būdingas elgesys ir gyvenimo būdas. Statistiniai duomenys segmentų / profilių kūrimui renkami iš išorinių šaltinių ir gali būti naudojami kartu su „Noviti Finance“ turimais duomenimis.

6. Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenys gali būti perduodami kitiems duomenų gavėjams, tokiems kaip:

6.1. „Noviti Finance“ įmonių grupės bendrovės.

6.2. Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui: teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo institucijos, Lietuvos bankas ir kt.).

6.3. Skolininkų duomenų rinkmenas administruojantys subjektai (pavyzdžiui: UAB „Creditinfo Lietuva“).

6.4. Kredito ir finansų įstaigos, mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjai, trečiosios šalys, dalyvaujančios prekybos investicinėmis priemonėmis vykdymo, atsiskaitymo ir atskaitomybės cikle.

6.5. Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, „Noviti Finance“ įgalioti duomenų tvarkytojai, draudimo įmonės.

6.6. Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (įskaitant, paskolų registrus, Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą, vertybinių popierių registrus ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų.

6.7. Advokatai, atstovaujantys „Noviti Finance“ interesus, subjektai, kuriems perleidžiami reikalavimo teisės į „Noviti Finance“ skolininkus (Klientus) teismai, neteisminės ir ikiteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos, bankroto administratoriai.

6.8. Asmenys, kurie užtikrina tinkamą kliento įsipareigojimų „Noviti Finance“ įvykdymą, tokie kaip laiduotojai, vekselio davėjai.

6.9. Kiti asmenys, konkrečių paslaugų teikimo tikslais tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjai, platformą ir serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, skambučių centrai, el. pašto paslaugų teikėjai, o taip pat skolų išieškojimo bendrovės). Pasitelkdama subrangovus „Noviti Finance“ imasi visų reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

6.10. Klientui išreiškus pageidavimą (esant Kliento sutikimui) jo asmens duomenys gali būti perduoti „Noviti Finance“ partneriams, teikiantiems alternatyvias paslaugas.

6.11. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose. Taip pat, kai kuriais atvejais gali prireikti persiųsti asmens duomenis duomenų gavėjams, kurie yra už Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribų. „Noviti Finance“ imasi priemonių apsaugoti asmens duomenis šiais atvejais, todėl gali remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, kuris reiškia, kad Europos Sąjungos nuomone, šalies įstatymai ar susitarimai užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą. Jeigu nėra priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas gali perduoti asmens duomenis į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai už Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribų tik tuo atveju, jeigu duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas yra nustatęs tinkamas apsaugos priemones, su sąlyga, kad suteikiama galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis duomenų subjektų teisių gynimo priemonėmis.

7. Duomenų saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis „Noviti Finance“ patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ne ilgiau nei yra būtina konkrečiam tikslui (tikslams) pasiekti. Bet kuriuo atveju:

7.1. Tiesiogiai iš Kliento gauti duomenys pateikti registracijos metu saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paskutinio aktyvaus Kliento veiksmo;

7.2. Tiesiogiai iš Kliento gauti ir kiti surinkti duomenys Klientui kreipiantis dėl paslaugų suteikimo (asmens tapatybės (a), kontaktinės informacijos (b), duomenys apie šeimą (c), ryšius su juridiniais asmenimis (d), duomenys, susiję su profesija (e), finansiniai duomenys (f), duomenys, susiję su Kliento patikimumu ir veiklos vertinimu (h), gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus (i) duomenys, susiję su paslaugų teikimu (k), susijusius asmenis (m), ypatingai kategorijai priskirti duomenys (o)) saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sutarties sudarytos su Klientu visiško įvykdymo dienos arba nuo atsisakymo suteikti paslaugą;

7.3. Duomenys surinkti, naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis (j), duomenys apie pasitenkinimą paslaugomis (i), duomenys gauti internete (n) saugomi ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo sutikimo davimo dienos arba, tuo atveju, jei pranešimai siunčiami esamiems klientams, siekiant išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais 3 (trejus) metus nuo atitinkamų paslaugų teikimo pabaigos;

Nepaisant nurodytų terminų „Noviti Finance“ turi teisę saugoti asmens duomenis, kai toks jų saugojimas yra būtinas, siekiant įvykdyti privalomus teisinius įsipareigojimus, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius ar kitų fizinių asmenų interesus.

8. Kliento, kaip duomenų subjekto, pagrindinės teisės

Duomenų subjektai turi šias teises:

8.1. Teisę gauti informaciją apie tai, ar „Noviti Finance“ tvarko jo asmens duomenis ir, jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis.

8.2. Teisę kreiptis į „Noviti Finance“ su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis.

8.3. Teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis, jei duomenų subjektas mano, kad nėra reikalo juos toliau turėti, arba duomenų subjektas buvo davęs sutikimą ir nusprendė jį atšaukti. Prašymas gali būti tenkintas tik tuo atveju, jei jis yra pagrįstas. Taip pat ši teisė netaikoma, jei duomenų tvarkymas susijęs su teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu.

8.4. Teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis duomenų subjekto prašymu.

8.5. Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad ir toliau saugomi asmens duomenų subjekto duomenys, tačiau laikinai netvarkomi. (Pavyzdžiui, to gali prireikti aptikus netikslius duomenis. Tikėtina, kad duomenų subjektas nenorės, kad jie būtų tvarkomi, kol nebus ištaisyti).

8.6. Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas „Noviti Finance“ ar trečiųjų šalių teisėtais interesais.

8.7. Teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

9. Kontaktinė informacija

9.1. Klientas turi teisę kreiptis į „Noviti Finance“ raštu, įskaitant ir elektroninę kreipimosi formą (el. paštu [email protected].), siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Atkreipiame dėmesį, kad Įgyvendinant savo teises, privalu tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę.

9.2. „Noviti Finance“ kontaktiniai duomenys skelbiami interneto svetainėje: https://noviti.lt/

10. Principų galiojimas ir pakeitimai

10.1. Siekiant užtikrinti, kad Klientai gautų naujausią informaciją apie Asmens duomenų tvarkymą, „Noviti Finance“ įsipareigoja užtikrinti, kad šie Principai būtų reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami, laikantis teisės aktų reikalavimų.

10.2. „Noviti Finance“ atliktus Principų pakeitimus, Klientai apie tai yra informuojami paskelbiant juos interneto svetainėje https://noviti.lt/ arba informuojant Klientą el. paštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

SLAPUKŲ POLITIKA

Vertindami ir saugodami savo Klientų privatumą šioje Slapukų politikoje pateikiame informaciją, kaip „Noviti Finance“ tvarko asmens duomenis naudojant slapukus.

1. Sąvokos

Slapukas - tai nedidelės informacijos failas, skirtas identifikavimui, duomenų išsaugojimui, atkūrimui ir atnaujinimui „Noviti Finance“ svetainės atsiųstas į naudotojo naršyklę ir išsaugomas joje.

2. „Noviti Finance“ interneto svetainės https://noviti.lt/ naudojamų slapukų kategorijos

2.1. Naršymo galimybes gerinantys, techniniai slapukai, galiojantys iki interneto lango uždarymo.

„Noviti Finance“ stengiantis pasiūlyti lankytojams pažangią ir patogią naudoti interneto svetainę, prisitaikančia prie konkrečių poreikių, naudojami techniniai slapukai, skirti lankymosi tinklapyje sesijai fiksuoti, paskirstyti lankytojų srautą, užtikrinti svetainės funkcionalumą, tvarkyti užklausas. Taip pat naudojami standartiniai slapukai skirti lankytojo sesijai palaikyti, primenantys lankytojo ankstesnį elgesį (veiksmus) ir padedantys lankytojui išvengti pakartotinio informacijos įvedimo.

2.2. Nuolatiniai funkciniai slapukai, galiojantys iki 1 metų nuo įrašymo.

Apsilankius interneto svetainėje, šie slapukai išsaugomi kaip atsitiktinė skaičių kombinacija lankytojo galiniame įrenginyje. Jie identifikuoja svetainės lankytoją kaip unikalų vartotoją ir, jam grįžus į svetainę, padeda prisiminti informaciją apie lankytoją ir jo anksčiau atliktas operacijas naudotą kalbą, paieškas. Slapukų saugojimo lankytojo įrenginyje laikotarpis priklauso nuo slapuko tipo. Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar lankytojas sutinka, kad svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

2.3. Trečiųjų šalių slapukai.

„Noviti Finance“ naudoja trečiųjų šalių slapukus, pvz., „Google“ slapukus, kuriančius lankytojo naršymo istoriją, siekiant parodyti lankytojui būtent jam skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant „Noviti Finance“ interneto svetainėje.

3. „Noviti Finance“ interneto svetainės https://noviti.lt/ renkami duomenys.

3.1. Administruojant interneto svetainę bei nustatant sutrikimus, gali būti naudojami lankytojų įrenginių IP adresai (unikalūs identifikuojantys kodai tinkluose) nustatant lankytoją ir renkant demografinę informaciją.

3.2. Naudojant slapukus renkami duomenys apie paslaugų naudotoją, jo identifikavimui būtina informacija, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai.

3.3. Surinkti duomenys atsakingai saugojami nuo praradimo, neleistinos prieigos bei naudojimo, pakeitimų.

4. Lankytojo pasirinkimo galimybės

4.1. Apsilankęs „Noviti Finance“ interneto svetainėje lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti lankytojo naudojamos naršyklės nustatymuose.

4.2. Lankytojas nesutinkantis, kad būtų naudojami slapukai, gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus savo naršyklėje ir ištrynę įrašytus slapukus. Dauguma internetinių naršyklių suteikia teisę naudotojams atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Priemonės tai padaryti gali skirtis, atsižvelgiant į konkrečią naršyklę bei konkrečią jos versiją. Aktualią informaciją apie tai, kaip blokuoti ar ištrinti slapukus galima pasiekti naršyklių teikėjų svetainėse, pavyzdžiui Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari.

5. Bendra informacija

5.1. Klientas turi teisę kreiptis į „Noviti Finance“, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, kreipiantis į „Noviti Finance“ el. paštu [email protected].

Atkreipiame dėmesį, kad Įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę.

5.2. „Noviti Finance“ kontaktiniai duomenys skelbiami interneto svetainėje: https://noviti.lt/.

6. Slapukų politikos galiojimas ir pakeitimai

6.1. Siekiant užtikrinti, kad „Noviti Finance“ interneto svetainės lankytojai gautų naujausią informaciją apie slapukų naudojimą, „Noviti Finance“ įsipareigoja užtikrinti, kad šie Principai būtų reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami, laikantis teisės aktų reikalavimų.

Mūsų partneriai

European Commission logo
Invega logo
EIF logo
EBRD logo
Žinių radijas logo
BNI logo